×

Ortofotomapa

50. léta 100 % : Současná 0 %

Územní členění

Roky snímkování


Topografická mapa


II. vojenské mapování

III. vojenské mapování


Družicová mozaika - sezóna 2020


Katastrální mapy
  • Katastr nemovitostí
  • Pozemkový katastr
  • Definiční body parcel
  • Definiční body budov


Licenční informace
S-JTSK:
WGS-84:
ETRS:
UTM 33U:
× Digitální bezešvá historická ortofotomapa © CENIA a © GEODIS Brno, spol. s r.o. 2010
Podkladové snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009
Základní a katastrální mapy, současná ortofotomapa © ČÚZK, ZÚ
Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR © ČÚZK, ZÚ - CC BY 4.0
Družicová data Sentinel-2 © ESA - CC BY-SA 3.0 IGO
OSM/Nominatim © Přispěvatelé OpenStreetMap